Спеціалізована вчена рада PDF

Відповідно до наказу ВАК України від 8 липня 2009 року № 34 “Про створення спеціалізованої вченої ради” в Інституті спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” функціонує спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій з грифом “таємно” і “цілком таємно” на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями: 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи, 21.05.01 – інформаційна безпека держави.

За час її діяльності в Інституті захищено дев’ять дисертацій (одну докторську і вісім кандидатських), переатестовано одну кандидатську дисертацію, захищену 1994 року у Військовій академії зв’язку в м. Санкт-Петербург, проведено додатковий розгляд (колективне рецензування) з метою поглибленого аналізу одної дисертаційної роботи здобувача наукового ступеня доктора технічних  наук.

Основним завданням спеціалізованої вченої ради є атестація наукових кадрів вищої кваліфікації, які пройшли навчання в докторантурі та аспірантурі Інституту, в інших навчальних закладах та наукових установах або підготували дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук шляхом прикріплення здобувачами.

На захист дисертацій вченою радою можуть запрошуватися співробітники ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського та інших організацій, фахівці за профілем дисертації, що мають форму допуску до державної таємниці, яка відповідає ступеню секретності відомостей, що містяться в дисертаціях.

У разі, якщо докторська (кандидатська) дисертація, яка подається до Ради, підготовлена не в Інституті, то з установи чи організації, де вона підготовлена, на ім’я голови Ради надсилаються встановленим порядком наступні документи:

 1. Клопотання-характеристику керівника відповідної установи чи організації (або відповідного державного органу, якщо здобувач наукового ступеня обіймає посаду державного службовця) про прийняття дисертації здобувача до розгляду Радою. 
 2. Заяву здобувача на ім’я голови Ради з проханням прийняти дисертацію до розгляду, в якій обов’язкового вказується чи вперше ця дисертація захищається.
 3. Засвідчені печаткою установи чи організації, де виконувалась дисертація, ксерокопії першої сторінки паспорта здобувача (2 прим.).
 4. Засвідчені нотаріально копії диплома про повну вищу освіту (2 прим.). У разі зміни здобувачем прізвища додається також нотаріально засвідчена копія документа про зміну прізвища (2 прим.).
 5. Особовий листок з обліку кадрів з відомостями, чинними на час подання дисертації до Ради, засвідченого відділом кадрів та гербовою печаткою установи чи організації, де виконувалась дисертація, з фотокарткою, також засвідченою гербовою печаткою (2 прим.).
 6. Засвідченого підписами і печаткою відповідної установи чи організації посвідчення про складені кандидатські іспити за формою, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 № 309 “Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів” або засвідчене підписом і печаткою установи посвідчення за формою, яка діяла на час складання кандидатського іспиту (1 прим.).
 7. Засвідченої в установленому порядку копії (чи виписки) з наказу про зарахування здобувача до аспірантури (для тих, хто навчався в аспірантурі чи ад’юнктурі) (1 прим.).
 8. Висновку установи чи організації щодо дисертації здобувача (1 прим.). Висновок оформлюється як витяг з протоколу засідання відповідного структурного підрозділу установи чи організації (кафедри, міжкафедрального семінару, лабораторії, відділу), де здобувач працював над дисертацією, підписується керівником цього підрозділу, затверджується керівником установи чи організації і скріплюється печаткою. У висновку поряд з іншими аспектами характеристики дисертації та особистості здобувача має бути зазначено, ким і коли була затверджена тема дисертації, визначено конкретний персональний внесок здобувача до всіх наукових праць, опублікованих із співавторами.
 9. Відгуку наукового керівника (наукового консультанта) здобувача, засвідченого встановленим порядком і скріпленого гербовою печаткою установи чи організації, де  працює керівник (консультант) чи здобувач (1 прим.). 
 10. Не зброшурованої дисертації (в трьох примірниках), оформленої згідно з чинними вимогами. Усі примірники дисертації підписуються здобувачем на титульній сторінці дисертації. До першого примірника дисертації, повинний бути останніми сторінками залучений перший примірник висновку експертної комісії установи чи організації щодо визначення грифу секретності дисертації.
 11. Макети автореферату дисертації (2 прим.), оформлений згідно з чинними вимогами. Автореферат підписується автором на обкладинці.
 12. Другого примірника висновку експертної комісії установи чи організації, де була підготовлена дисертація здобувачем, щодо визначення грифу секретності дисертації.
 13. Письмові дозволи на використання в дисертації відомостей, що мають ступінь секретності “цілком таємно” та “таємно”, а також ступінь обмеження доступу "для службового користування", підписані керівниками організацій, яким належать ці відомості (по одному примірнику).
 14. Перераховані в авторефераті монографії, брошури, авторські свідоцтва (копії), статті (відбитки або копії), тексти депонованих та анотованих в журналах рукописів наукових праць, тез доповідей (копії), якщо вони несекретні (1 прим.). Для секретних робіт в списку, наведеному в авторефераті, обов’язково необхідно вказати інвентарні номери.
 15. Чотирьох поштових карток з марками. 
 16. Засвідчену печаткою установи чи організації, де виконувалась дисертація, ксерокопію диплома про науковий ступінь кандидата наук здобувача (2 прим.) – для здобувачів наукового ступеня доктора наук.
 17. Автореферат захищеної здобувачем кандидатської дисертації – для здобувачів наукового ступеня доктора наук.
 18. Примірник захищеної кандидатської дисертації – для здобувачів наукового ступеня доктора наук.

Технічний секретар Ради особисто перевіряє правильність оформленні та наявність всіх поданих документів, робить про це відповідний запис на заяві здобувача і доповідає результати перевірки вченому секретарю Ради. Вчений секретар Ради ознайомлюється з поданими документами та за результатами ознайомлення ставить свій погоджувальний підпис на заяві здобувача.

Голова (заступник голови) Ради на заяві здобувача робить відповідний запис щодо винесення вченим секретарем Ради дисертації на попередній розгляд на найближчому засіданні Ради.

На своєму засіданні, де вчений секретар Ради доповідає про наявність усіх документів Рада приймає дисертацію для попереднього розгляду і доручає комісії із членів Ради (не менше трьох осіб, як і є фахівцями за профілем дисертації) ознайомитися з дисертацією та авторефератом здобувача, публікаціями за темою дисертації та поданими здобувачем документами і подати відповідний висновок. 

Рішення Ради щодо прийняття дисертації здобувача до попереднього розгляду та призначення комісії вважається позитивним, якщо за нього в результаті відкритого голосування проголосувала більшість членів Ради, котрі брали участь у засіданні.

На засіданні ведеться Реєстраційна карта присутності членів Ради. Засідання Ради вважається правоможним у разі, коли в його проведенні взяло участь не менше ніж дві третини складу членів Ради. 

За результатами засідання технічний секретар Ради готує відповідний протокол, який підписують голова та вчений секретар Ради.

Комісія подає Висновок комісії спеціалізованої вченої ради СРД 26.00.25 щодо відповідності дисертації (прізвище, ім’я, по батькові здобувача) зазначеній спеціальності та профілю ради, повноти викладу основних результатів дисертації в друкованих працях та особистого внеску дисертанта (далі – Висновок комісії).

Комісія може залучати до підготовки Висновку комісії фахівців за профілем дисертації спеціальних кафедр та Науково-дослідного центру КПІ ім. Ігоря Сікорського, представників інших наукових установ і навчальних закладів, які є відомими фахівцями або державними експертами за тематикою дисертації. Для цього з метою більш об’єктивного ознайомлення з матеріалами дисертації здобувача комісія може призначати відповідні фахові семінари для апробації дисертації, на яких заслуховують виступ здобувача про дисертаційну роботу. Такі фахові семінари, як правило, обов’язкові для здобувачів, які підготували дисертації в інших установах чи організаціях та подали її на розгляд до Ради.

Комісія через вченого секретаря Ради має право звертатися до навчально-наукових підрозділів ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського  в інші організації та установи, де виконувалась робота, для отримання додаткових матеріалів, необхідних для повного, всебічного й об’єктивного розгляду дисертації та прийняття обґрунтованого рішення.

Комісія обов’язково має виявити своє ставлення щодо правильності присвоєння дисертації грифа секретності та обґрунтування включення в неї секретних відомостей. З цією метою до складу комісії може входити співробітник режимно-секретного відділу Інституту.

Якщо в комісії виникли сумніви щодо правильності присвоєння грифа секретності, обґрунтованості використання в дисертації секретних відомостей або правильності оформлення відповідного висновку експертної комісії, вчений секретар Ради звертається до організації, де виконувалась дисертація, з проханням провести повторну перевірку (експертизу) правильності визначення грифа секретності та оформлення нового висновку. У цьому разі дисертація й подані документи за рішенням Ради повертаються до цієї організації для переоформлення. Відправка дисертаційних матеріалів із Ради проводиться з дотримуванням правил пересилки. Після переоформлення дисертація і відповідні документи повторно подаються до Ради в установленому порядку.

У Висновку комісії повинні бути також вказані пропозиції щодо призначення офіційних опонентів і, на випадок разового захисту, щодо поповнення Ради науковцями відповідного профілю та щодо розсилання автореферату дисертації. Комісією також визначається можлива дата захисту дисертації здобувача.

Офіційні опоненти пропонуються комісією з числа компетентних учених із спеціальності, за якою подано дисертацію, таким чином, щоб забезпечити незалежність експертизи. Для розгляду докторської дисертації призначаються три офіційні опоненти – доктори наук. Для розгляду кандидатської дисертації призначаються два офіційних опоненти, з яких один – доктор наук, а другий – доктор або кандидат наук. Тільки один офіційний опонент може бути членом Ради, чи співробітником ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського. Офіційні опоненти не можуть бути співробітниками однієї і тієї ж організації.

Офіційні опоненти повинні мати безпосереднє відношення до закритих робіт за тематикою досліджень здобувача і мати форму допуску до державної таємниці відповідну або вищу ступеню секретності дисертації здобувача.

Офіційними опонентами не можуть бути голова, заступник голови і вчений секретар Ради, науковий керівник (науковий консультант), співавтори опублікованих праць здобувача, а також начальник Інституту та його заступники, ректор та проректори Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, керівники організацій та їх заступники, співробітники кафедр, науково-дослідних центрів, відділів, лабораторій, секторів тощо, де виконувалася дисертація, де працює здобувач або де проводилися науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, щодо яких здобувач є замовником або виконавцем (співвиконавцем), і на які він посилається в дисертації.

Офіційними опонентами не можуть бути члени президії та працівники апарату Міністерства освіти і науки України. Члени експертних рад Міністерства освіти і науки України можуть бути призначені офіційними опонентами лише за виняткових обставин за дозволом Міністерства освіти і науки України.

Після визначення комісією можливих опонентів дисертації здобувача вчений секретар Ради звертається до них письмово з проханням прийняти участь у роботі Ради з цього питання та надати дані про наявність у них відповідної форми допуску, року і спеціальності, за якою була захищена дисертація, рік присудження та назва кафедри або спеціальності вченого звання, 2-3 публікації за останні 5 років. Свою згоду бути офіційним опонентом дисертації здобувача визначені фахівці повинні підтвердити письмово на ім’я голови Ради.

У разі, якщо подані офіційними опонентами дані відповідають тематиці дисертації та спеціальності, за якою буде захищатись здобувач, голова Ради на поданих ними письмових згодах ставить свою резолюцію щодо виносу розгляду цього питання на відповідне засідання Ради. Після проведення засідання Ради письмові згоди опонентів залучаються до справи Ради встановленим порядком.

Призначення офіційних опонентів за необхідності може бути узгоджене Радою з організацією, в якій виконувалась дисертація. 

Секретар Ради на підставі даних, поданих офіційними опонентами, оформлює в одному примірнику Відомості про офіційних опонентів.

При визначенні пропозицій щодо списку розсилки автореферату дисертації здобувача комісія повинна врахувати наступне:

 • по одному примірнику автореферату дисертації здобувача обов’язково надсилаються до Міністерства освіти і науки України (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 34) та до Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (03039, м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 3);
 • до кожного із офіційних опонентів для надання відгуків обов’язково розсилаються по одному примірнику дисертації та автореферату дисертації здобувача;
 • перший примірник дисертації та два примірника автореферату передаються до спеціальної бібліотеки режимно-секретного відділу Інституту для ознайомлення з ними членами Ради та іншими особами;
 • автореферат дисертації здобувача обов’язково надсилається для надання відгуків до наукових установ і вищих навчальних закладів, де створені спеціалізовані вчені ради із спеціальності, за якою захищається дисертація здобувача, і де є режимно-секретні органи;
 • автореферат дисертації здобувача додатково розсилається для надання відгуків до наукових установ і вищих навчальних закладів, інших організацій та установ, де є режимно-секретні органи і де працюють фахівці за тематикою дисертації, які мають відповідну форму допуску.

За результатами роботи комісії Ради готується Висновок комісії про дисертацію здобувача. 

Висновок комісії мають підписати усі члени комісії. Вчений секретар Ради засвідчує особисті підписи членів комісії. Підпис вченого секретаря Ради скріплюється гербовою печаткою ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

У разі позитивного Висновку комісії він друкується в одному примірнику. У разі негативного Висновку комісії він друкується у двох примірниках, якщо здобувач підготував дисертацію не в Інституті. У цьому разі, після схвалення Висновку комісії на наступному засіданні Ради, перший примірник Висновку комісії надсилається до установи чи організації, що направила дисертаційні матеріали здобувача до Ради, а другий – зберігається у справах Ради.

Вчений секретар ради повинний ознайомити здобувача з Висновком комісії до засідання Ради, на якому буде прийматись його дисертація до захисту.