Аспірантура та докторантура PDF

Аспірантура Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації призначена для підготовки наукових і науково-педагогічних працівників, які за результатами навчання в ній та проведення наукових досліджень під керівництвом наукового керівника готують кваліфікаційну наукову роботу для присудження наукового ступеня кандидата технічних наук (або доктора філософії PhD) за однією з наукових спеціальностей.

Прийом до аспірантури ІСЗЗІ НТУУ "КПІ" за державним замовленням здійснюється на конкурсній основі осіб начальницького складу, державних службовців чи працівників Держспецзв’язку, які проходять службу (працюють) за фахом, мають повну вищу освіту і освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра, позитивно зарекомендували себе на службі та виявили здібності до педагогічної або науково-дослідної роботи. До аспірантури за державним замовленням можуть також бути прийняті на конкурсній основі випускники безпосередньо після закінчення повного курсу навчання в Інституті, якщо вони виявили здібності до навчання (отримали диплом з відзнакою), схильність до науково-дослідної діяльності, і вченою радою Інституту їм надано рекомендацію для вступу до аспірантури.

Підготовка майбутніх вчених і педагогів в ІСЗЗІ НТУУ "КПІ" відбувається, в основному, за науковими спеціальностями 21.05.01 «Інформаційна безпека держави» (технічні науки) і 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» (технічні науки), а також за іншими науковими спеціальностями, за якими акредитований НТУУ «КПІ».

Особи, які не є співробітниками Держспецзв’язку, можуть бути прийняті до аспірантури Інституту за державним замовленням або договірними зобов’язаннями лише з дозволу Голови Держспецзв’язку чи його заступників. Цільова підготовка таких аспірантів в Інституті здійснюється на підставі відповідних контрактів (договорів), укладених між Адміністрацією Держспецзв’язку та органами державної влади, установами, організаціями чи підприємствами, що направили їх на навчання.

Особи, які виявлять бажання навчатися в аспірантурі, мають до 31 серпняподати до науково-організаційного відділу науково-дослідного центру Інституту наступні документи: 

- заява про прийом до аспірантури подається на ім’я проректора з наукової роботи;
- анкета + фото 4х6 (1шт., приклеїти);
- копія диплому про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра, завірена відділом кадрів за місцем роботи або навчання;
- ксерокопія додатку(ів) до диплому(ів), починаючи з 1 курсу; визначити середній бал (особи, що закінчили вуз “з відзнакою” ксерокопії додатків не подають);
- копія трудової книжки (в разі її наявності, завіряється відділом кадрів за місцем роботи);
- список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений зав. кафедри за місцем підготовки, (а також ксерокопії 2-3 публікацій) або реферат з обраної наукової спеціальності. Список публікацій або реферат подаються з письмовим висновком (відгуком) передбачуваного наукового керівника за результатами співбесіди з абітурієнтом, розгляду реферату або наукових праць;
- медична довідка про стан здоров’я за формою № 086-у та її ксерокопія;
- паспорт та диплом (оригінали) подаються особисто;
- 30 аркушів паперу (формат А4);
- 2 конверта з маркою (для іногородніх, які перебуватимуть в другий декаді вересня за межами Києва).

Паспорт і оригінал диплома та додатку до нього пред’являються особисто вступником конкурсній комісії.

Вступники до аспірантури складають вступний іспит з обраної спеціальності, вступні іспити з філософії та однієї з іноземних мов на вибір (англійської, німецької чи французької) в обсязі відповідних навчальних програм для вищих навчальних закладів. Вступники, які на час вступу до аспірантури склали всі або декілька кандидатських іспитів, за рішенням приймальної комісії Інституту можуть бути звільнені від відповідних вступних іспитів і їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів як вступні.

Вступні іспити до аспірантури Інституту проводяться, як правило, у листопаді року, що передує року початку навчання. 
Особам, які допущені до складання вступних іспитів до аспірантури Інституту з відривом або без відриву від службових обов’язків, для підготовки та складання вступних іспитів надається додаткова оплачувана відпустка з розрахунку 10 календарних днів на кожний вступний іспит. Особи, які вступають до аспірантури з одним або кількома складеними кандидатськими іспитами, що приймальною комісією їм зараховані як вступні, користуються додатковою відпусткою для складання вступних іспитів, що залишилися, із розрахунку 10 днів на кожний іспит. До терміну відпустки додається додатковий час на проїзд від місця служби до місцезнаходження Інституту та у зворотний бік. Витрати на проїзд та проживання бере на себе сам вступник.
До аспірантури Інституту вступники приймаються на конкурсній основі за результатами складених вступних іспитів. У разі одержання однакових оцінок переважним правом при зарахуванні до аспірантури користуються вступники, які склали всі або декілька кандидатських іспитів.

Докторантура ІСЗЗІ НТУУ "КПІ" призначена для підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників, які під час перебування в ній за денною формою навчання (з відривом від виконання службових обов’язків за місцем служби) і за результатами проведених наукових досліджень готують кваліфікаційну наукову роботу для присудження наукового ступеня доктора технічних наук за однією з наукових спеціальностей.

Прийом до докторантури Інституту. До докторантури Інституту за державним замовленням приймаються особи середнього та старшого начальницького складу, державні службовці та працівники Держспецзв’язку, які мають науковий ступінь кандидата технічних або фізико-математичних наук (або відповідного доктора філософії PhD), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності, в змозі на високому науковому рівні виконати достатній обсяг фундаментальних, пошукових і прикладних наукових досліджень, що дозволяє завершити за час перебування в докторантурі роботу над докторською дисертацією.

Особи, які не є співробітниками Держспецзв’язку, можуть бути прийняті до докторантури Інституту за державним замовленням або договірними зобов’язаннями лише з дозволу Голови Держспецзв’язку чи його заступників. Підготовка таких докторантів в Інститут здійснюється на підставі відповідних контрактів (договорів), укладених між Адміністрацією Держспецзв’язку та органами державної влади, установами, організаціями чи підприємствами, що направили їх на навчання.

Особи, які виявили бажання навчатися в докторантурі ІСЗЗІ НТУУ "КПІ" до 1 жовтня повинні надати наступні документи:

  1. Рапорт на ім’я начальника Інституту, де має бути визначена обрана спеціальність, профільна кафедра та науковий консультант, як правило, з числа докторів наук Інституту, резолюція керівника самостійного структурного підрозділу Держспецзв’язку, в якому проходить службу претендент на вступ до докторантури, або установи чи закладу, де він працює.
  2. Особовий листок з обліку кадрів з відомостями, чинними на час подання заяви, з фотокарткою, засвідчений відділом кадрового забезпечення за місцем служби (роботи) претендента, скріплений печаткою.
  3. Характеристика з місця служби (роботи) претендента, підписана керівником самостійного структурного підрозділу Держспецзв’язку (для співробітників Адміністрації Держспецзв’язку – директором відповідного департаменту або самостійного управління), в якому проходить службу претендент на вступ до докторантури, або установи чи закладу, де працює претендент, засвідчена відділом кадрового забезпечення та печаткою.
  4. Копія диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра та додатку до диплому. Обидві копії мають бути завірені відділом кадрів за місцем роботи або навчання та засвідчені печаткою установи.
  5. Копія диплома про присвоєння наукового ступеня кандидата наук (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном – копія нострифікованого диплома), яка має бути завірена відділом кадрів за місцем служби (роботи) та засвідчена печаткою установи.
  6. Список опублікованих наукових праць та винаходів претендента, засвідчений печаткою самостійного структурного підрозділу Держспецзв’язку, в якому проходить службу претендент на вступ до докторантури, або установи чи закладу, де працює претендент.
  7. Розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук, погоджений з обраним науковим консультантом.
  8. Медична довідка про стан здоров’я за формою № 086-о.

Паспорт та дипломи про повну вищу освіту та про присвоєння наукового ступеня кандидата наук подається вступником особисто.

Начальник Інституту не пізніше 10 днів з моменту отримання документів на претендентів для вступу до докторантури надсилає їх для вивчення на відповідні кафедри та в науково-дослідний центр Інституту.

Обрані претендентами кафедри у місячний термін з дня отримання документів заслуховують наукові доповіді кандидатів для вступу до докторантури, обговорюють їх розгорнуті плани роботи над дисертацією і шляхом таємного або відкритого голосування визначають можливість зарахування кожної особи до докторантури.

Кількість вакантних місць прийому за державним замовленням до докторантури Інституту кожний рік визначається начальником Інституту.

Вчена рада ІСЗЗІ НТУУ "КПІ" розглядає висновки кафедр і науково-дослідного центру, за потреби заслуховує наукові доповіді кандидатів для вступу до докторантури з виконаних наукових досліджень і готує пропозиції щодо їх зарахування до докторантури.

Приймання до докторантури здійснюється відповідним наказом ректора НТУУ «КПІ» за поданням начальника Інституту.

Робота над дисертацією в докторантурі. Термін перебування в докторантурі Інституту на загальних умовах не перевищує трьох років. В окремих випадках цей термін може бути скорочено за рішенням вченої ради Інституту відповідно до обсягів робіт, які необхідно виконати докторанту для підготовки дисертаційного дослідження.
Для надання допомоги докторанту в написанні дисертації наказом ректора НТУУ «КПІ» йому призначається науковий консультант з числа висококваліфікованих наукових або науково-педагогогічних працівників Інституту – докторів наук, і для роботи над дисертацією докторант прикріпляється до відповідної кафедри чи наукового підрозділу Інституту. Як виняток, науковими консультантами можуть також призначатися провідні вчені – доктори наук з інших організацій за їх згодою.

Щороку докторанти подають звіт про виконання індивідуального плану роботи. Після його попереднього обговорення на кафедрі чи в науково-дослідному центрі проводиться атестація докторантів і приймається рішення про їх подальше перебування в докторантурі.

Докторанти можуть бути направлені на стажування до провідних вітчизняних і закордонних наукових центрів. Порядок їх направлення і витрати, пов’язані з їх відрядженням, здійснюються згідно з чинним законодавством України.

За період перебування в докторантурі ІСЗЗІ НТУУ "КПІ" докторант повинен завершити роботу над дисертацією та подати її до спеціалізованої вченої ради.